Semalt hünärmeni tarapyndan okalmagy maslahat berýän iň ajaýyp Wiki makalalary

Wikipediýa, iňlis dilinde 2001-nji ýylda işe girizileli bäri 5 million giriş ýazgysynyň bardygyny mälim etdi. Bu ägirt uly we ägirt uly üstünlik. Takmynan 2,5 milliard söz bar, köp mukdarda maglumat goşýar. Maglumat islendik adam tarapyndan doly okalmaz. Hatda bir adam şu bloglary şu gün ýeke-ýekeden okap başlasa-da, olary doldurmak üçin 19 ýyldan gowrak wagt gerek bolar.

Wiki höwesjeňleri esasy wakalary hödürläp bildiler we Wikipediýada iň manyly, gyzykly we gülkünç makalalar tapdylar. Ine, “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Oliwer King tarapyndan saýlanan iň gyzykly Wiki makalalary:

Jynsy taýdan işjeň

Bu makalany gülkünç, maglumat beriji, ýöne doly däl diýip atlandyryp bolar. Jynsy taýdan işjeň bolan poplaryň sanawyny ýygnamak baradaky bu pikir özboluşly, ýöne käbir adamlaryň bu barada oňaýsyz duýmagy mümkin, sebäbi ol henizem saklanyp galypdyr.

Nädogry düşünjeler we adaty bolmadyk ölümler

Wiki gaznasy öz ýazyjylaryny halaýan makalalary barada pikir soralyşygynda syrly ölümleriň, ýalňyş düşünjeleriň we şäher rowaýatlarynyň sanawlary iň köp ýeňijileriň hataryna girdi. Hekaýalar özüne çekiji bolup görünýär.

Arwah pişigi

Bu, Waşington DC paýtagt binasynda 3 metr beýiklikde görnüp duran arwah pişiginiň hekaýasy. Ilki Jorj Waşingtonyň jaýlanyş otagy bolmaly diýilýän binalaryň ýerzeminlerinde ýaşaýar öýdülýär.

Isa

Bu, Wikipediýada taryhyň iň möhüm şahsyýeti barada gürrüň edilende iň baglanyşykly we redaktirlenen makalalaryň biridir. Şeýle-de bolsa, makala Wikipediýada iň ýokary hilli saklanýar.

Dikuçar türmesi gaçýar

Makala durmuşy özümizi henizem ýaşaýan ýaly duýýar 1970-nji ýyllarda dikuçarlaryň türmeden çykmagy bilen baglanyşykly Täze Golliwudyň täze trillerinde.

Wikipediýa däl

Adamlaryň Wikipediada barlamagynyň esasy sebäbi, has gowy düşünmek üçin gowy düşündirilişi ýaly zatlar hakda bilmekdir. Şeýle-de bolsa, adamlaryň köpüsi Wikipediýada tapylmagyna garaşmaly däl zatlaryna düşünip bilmeýärler.

Sanawlaryň sanawlary

Muny döwmek kyn. Bir makalanyň Wikipediýada görkezilen makalalaryň sanawy bolan makalalaryň sanawydygy hakykat. Bu “Wiki” -niň hakyky nusgasy.

Oýlap tapyşlary bilen öldürilen oýlap tapyjylar

Oýlap tapyşlar, adam tejribesini ýokarlandyrmagy maksat edinýär we öldürilýän oýlap tapyjylar her kimiň garaşýan iň soňky zadydyr. Bu makalalarda adamlar bilen tehnologiýanyň arasyndaky gatnaşyklar barada gürrüň edilýär. Haçan-da zatlar oýlanyp tapylanda, öňünden aýdyp bilmeýän kemçiliklerimiz bar.

Syýasy sözler

Sahypalar, dünýä syýasy taryhynda iň ýatda galyjy syýasy äheňler, söz düzümleri we ýalňyş ýa-da ýalňyş sözler hakda, mysal üçin "hawa başararys"

Ebola

Şol döwürde Ebola epidemiýasy ýokarlananda, käbir lukmançylyk işgärleri bir ýere jemlenip, Wikipedi Ebola barada has ygtybarly çeşme etmek maksady bilen Ebola hakda makala ýygnadylar. Makala köp adamyň düşünmegi üçin köp dile terjime edildi.

Tomas Jefferson Jekson

Bu Amerikaly astronom, köp potensialyna ynanýardy, ýöne fizikada ýa-da astronomiýada hiç zat edip bilmedi.